Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Definities
1.1 Vitalaxed richt zich op coaching binnen het werkgebied van persoonlijke ontwikkeling en gezonde leefstijl.
1.2 Vitalaxed is gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74680277.
1.3 Vitalaxed wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer (ook wel coach genoemd).
1.4 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever (ook wel cliënt genoemd). De opdrachtgever kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.
1.5 Bij individuele coaching is de opdrachtgever tevens cliënt.
1.6 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de opdrachtnemer zich tegen betaling van een honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. Aard van dienstverlening
2.1 Alle diensten van Vitalaxed zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl.
2.2 De coach kan geen garantie geven voor succes en/of behalen van doelen.
2.3 De opdrachtgever (cliënt) is zich ervan bewust dat het resultaat van coaching onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.
3. Toepassing van algemene voorwaarden
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van de coach.
3.2 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4. Inschrijvingen
4.1 Inschrijven voor individuele coaching geschiedt via de website van Vitalaxed of via e-mail en wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.
4.2 Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de opdrachtgever (cliënt) een bevestiging per mail van de opdrachtnemer (coach), waarmee de inschrijving definitief is.
4.3 Alle individuele sessies zijn op afspraak, tenzij anders vermeld.
4.4 Na totstandkoming van de overeenkomst wordt inschrijving voor de verschillende sessies onderling overeenkomen.
4.5 Inschrijving door de opdrachtgever (cliënt) impliceert dat de opdrachtgever (cliënt) verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn.
5. Totstandkoming overeenkomst
5.1 De cliënt kan kosteloos en vrijblijvend kennismaken met de coach. Dit kan online via beeldspraak (Zoom) of telefonisch tijdens een afspraak van 30 minuten.
5.2 Een intakegesprek is verplicht bij een coaching traject en is tegen betaling. Wanneer er een individueel coaching traject wordt afgesloten door cliënt, is het intakegesprek gratis en worden de intakekosten verrekend met het bedrag voor het coaching traject.
5.3 De opdrachtnemer (coach) mailt naar de (potentiële) cliënt een intakeformulier. Dit intakeformulier wordt besproken tijdens het intakegesprek.
5.4 Opdrachtgever (cliënt) verklaart alle vragen op het intakeformulier naar waarheid in te vullen en alle relevante informatie met betrekking tot gezondheid te geven.
5.5 Opdrachtnemer (coach) behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een opdrachtgever (cliënt) te weigeren. Aanleiding voor weigeren kan bijvoorbeeld de kennismaking of de (uitkomst van) de intake zijn. Eventueel vooruitbetaalde bedragen worden dan binnen 14 dagen door de opdrachtnemer (coach) teruggestort op de bankrekening van de cliënt.
5.6 Coaching sessies kunnen geschieden via beeldspraak (Zoom) of persoonlijk in de praktijk of op een locatie in overleg.
6. Offertes
6.1 Een offerte vervalt na 14 kalenderdagen.
6.2 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
7. Prijzen en betalingen
7.1 De overeenkomst wordt aan gegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2 De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten, tenzij anders vermeld. Andere locaties zijn in overleg en opdrachtnemer (coach) kan daarvoor reiskosten in rekening brengen aan cliënt. Deze kosten zullen dan vooraf gemeld worden aan de cliënt.
7.3 Met acceptatie van het voorstel ontstaat de verplichting tot betaling van het (pakket) bedrag, ook wanneer niet alle sessies worden afgenomen. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt de helft van het (pakket) bedrag voor de start van het coaching traject voldaan. Opdrachtnemer (coach) is gerechtigd de sessies op te schorten totdat de betaling is voldaan.
7.4 Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
7.5 Wanneer de cliënt tijdens de coachsessie op eigen initiatief eerder besluit te vertrekken, blijft de gehele deelnamesom van deze coachsessie verschuldigd.
7.6 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum overgemaakt te worden op de rekening van Vitalaxed IBAN: NL59 KNAB 0259 7335 12 o.v.v. factuurnummer, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
7.7 Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is Vitalaxed genoodzaakt een 1e betalingsherinnering te sturen.
7.8 Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de 1e betalingsherinnering wordt voldaan, is Vitalaxed gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten à € 5,00 in rekening te brengen.
7.9 Indien na de 2e betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Vitalaxed, dan is Vitalaxed genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, zijn volledig voor rekening van cliënt. Bij een betalingsachterstand is Vitalaxed gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.10 In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever (cliënt) zijn de vorderingen van opdrachtnemer (coach) op de opdrachtgever (cliënt) onmiddellijk opeisbaar.
8. Informatieverstrekking opdrachtgever (cliënt)
8.1 Opdrachtgever (cliënt) stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de opdrachtnemer (coach).
8.2 Voor de goede uitvoering van een coaching sessie is het relevant om het intakeformulier tijdig in te vullen en aan te leveren, uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan het intakegesprek, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
8.3 Opdrachtgever (cliënt) staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Opdrachtnemer (coach) zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
8.4 Stelt opdrachtgever (cliënt) niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever (cliënt).
9. Uitvoering van de overeenkomst
9.1 Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer (coach) tot een inspanningsverplichting, waarin opdrachtnemer (coach) gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
9.2 Wanneer opdrachtnemer (coach) dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever (cliënt) een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
9.3 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
9.4 Opdrachtnemer (coach) doet beperkt aan dossiervorming; dat wil zeggen een registratie van gegevens zoals vermeld op het intakeformulier en daarnaast mogelijk korte verslaglegging van coaching sessies. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever (cliënt) toestemming dat de gegevens zoals ingevuld op het intakeformulier worden gebruikt voor dossiervorming m.b.t. administratiedoeleinden van opdrachtnemer (coach).
9.5 Opdrachtgever (cliënt) draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtnemer (coach) aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan opdrachtgever (cliënt) redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer (coach) worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt de opdrachtnemer (coach) zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten al dan niet te annuleren.
10. Wijziging en annulering
10.1 Opdrachtnemer (coach) heeft de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren zonder opgaaf van reden of indien opdrachtnemer (coach) niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte van opdrachtnemer (coach).
10.2 Bij annuleringen binnen 24 uur voor de sessie is opdrachtnemer (coach) gerechtigd de kosten van de sessie bij de opdrachtgever (cliënt) in rekening te brengen. Dit geldt ook als de opdrachtgever (cliënt) niet verschijnt bij een geplande afspraak.
10.3 Opdrachtgever (cliënt) kan de datum van een sessie tot 24 uur voorafgaand aan de sessie, in overleg met opdrachtnemer (coach), wijzigen. Deze wijziging wordt door gegeven per mail, whatsapp of sms.
10.4 Een coaching traject wordt in geval van onvoorziene omstandigheden (ter beoordeling van opdrachtnemer (coach)) gepauzeerd.
10.5 In geval van annulering van een coaching sessie door de opdrachtgever (cliënt), biedt de opdrachtnemer (coach) geen garantie dat de sessie binnen afzienbare tijd kan worden ingehaald.
10.6 De opdrachtnemer (coach) is gerechtigd een opdrachtgever (cliënt) die de voortgang van de coaching ernstig belemmert, van verdere deelname uit te sluiten.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer (coach) is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
11.2 Opdrachtnemer (coach) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uit gegaan van door of namens opdrachtgever (cliënt) verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.3 De opdrachtnemer (coach) is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een opdrachtgever (cliënt) meent dat deze voortvloeien uit deelname aan de coachsessies.
11.4 Een opdrachtgever (cliënt) verplicht zich de schade die hij/zij veroorzaakt aan roerende dan wel onroerende zaken op het terrein waar de coaching gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar van die zaken, tenzij zij zelf de eigenaar van de zaken is.
11.5 Opdrachtnemer (coach) is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever (cliënt) gedurende de sessies.
11.6 Opdrachtgever (cliënt) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie.
11.7 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer (coach) is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
11.8 In het geval dat de verzekeraar geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtnemer (coach) aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
11.9 De opdrachtgever (cliënt) vrijwaart de opdrachtnemer (coach) tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer (coach) geleverde diensten.
12. Bijzondere bepalingen
12.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever (cliënt) wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
12.2 Derden kunnen aan de dienstverlening van Vitalaxed geen rechten ontlenen.
13. Overmacht
13.1 Indien de opdrachtnemer (coach) door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
14. Klachtenprocedure
14.1 Het kan voorkomen dat de opdrachtgever (cliënt) een klacht heeft over de door opdrachtnemer (coach) geboden dienstverlening. Dit kan de opdrachtgever (cliënt) binnen 14 dagen via info@vitalaxed.nl kenbaar maken bij de opdrachtnemer (coach).
14.2 Het is de voorkeur van de opdrachtnemer (coach) dat beide partijen de klacht samen bespreken.
14.3 Bij klachten zal de opdrachtgever (cliënt) dit niet publiekelijk delen.
14.4 De opdrachtnemer (coach) zet zich in om de klacht, al dan niet met ondersteuning van de klachtenfunctionaris, op te lossen.
15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg af te handelen.
15.3 Alle geschillen zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Den Haag.
16. Eenzijdige wijzigingsbeding
16.1 Vitalaxed is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met de opdrachtgever (cliënt) besproken.
16.2 Vitalaxed is gerechtigd om het privacy beleid te wijzigen of aan te passen. Bijvoorbeeld door wijziging in de dienstverlening of vanwege wettelijke verplichtingen.

Vitalaxed

Contact

06-11093751 
info@vitalaxed.nl